דלג לתוכן
plane
תנאי השימוש

ברוכים הבאים ל-haolam.co.il (״האתר״, ״אתר העולם״), אתר מידע תיירותי ואחר וחנות מקוונת של מדריכי נסיעות, מפות, מדריכים דיגיטליים ומוצרים אחרים (״המוצרים״). האתר בבעלות שטיינהרט שרב מוציאים לאור בע״מ (״החברה״) ובניהולה. השימוש באתר ובמוצרים כפוף לתנאי שימוש אלה.

 

פרטיות

אנחנו מכבדים את פרטיותכם. מדיניות הפרטיות של האתר, כפי שתשתנה מפעם לפעם, מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

 

חנות

האתר מאפשר רכישת מוצרים באמצעות חנות דיגיטלית. מדיניות החנות, כפי שהיא מפורטת בעמוד אודות החנות, מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

 

אין אחריות

מידע

אף שהמחברים, יצרני תוכן אחרים והחברה (״יצרני התוכן״) נהגו בהקפדה סבירה בהכנת האתר ובמוצרי החברה הנמכרים בו, אין הם ערבים לנכונותו, לשלמותו או לעדכניותו של המידע באתר ובמוצרים (״המידע״), ואין הם מקבלים על עצמם, במידת האפשר, כל חבות הנובעת מהשימוש בו. המידע ניתן כפי שהוא (As Is), ויצרני התוכן אינם מתחייבים שהוא יתאים לצרכיו של כל אחד. ההסתמכות על המידע היא באחריותכם הבלעדית והמלאה.

אין לחברה ידיעה על מידת ההקפדה בה נקטו מחברים או מוציאים לאור של מוצרים שאינם מוצרי החברה, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק או פגיעה שיגרמו עקב שימוש בהם.

 

קישורים

המידע כולל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אנו לא נישא באחריות למידע המופיע באתרים אליהם מובילים הקישורים, ואיננו אחראים על תקינות הקישורים. אנו נוכל להסיר קישורים בכל עת.

 

רציפות השירות

איננו מתחייבים שפעולת האתר לא תופרע או תתנהל ללא הפסקות, תקלות או כשלים אחרים.

 

פרטים אישיים

אנו לא נישא באחריות לחשיפת פרטים אישיים שנמסרו לנו במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב בהן מאוחסנים הפרטים האישיים.

 

מדריכים דיגיטליים

אתר העולם מאפשר לרכוש רשיון שימוש במדריכי טיולים דיגיטליים, בין בדרך של רכישת מינוי ובין בדרך של קניה (רוכש המינוי ו/או הקונה - ״הרוכש״). המדריכים הדיגיטליים נמצאים בחלק האתר תחת הכתובת: www.haolam.co.il/sharav

 

מינוי (כל המדריכים לתקופה שצריכים)

רכישת מינוי מקנה לרוכש זכות שימוש בכל המדריכים הדיגיטליים מסידרת הטיול כבר בפנים, וזאת לכל תקופת המינוי. המינוי מתחדש באופן אוטומטי לתקופה שתבחרו, אך ניתן להפסיק את החידוש בכל עת. לאחר הפסקת החידוש, הרוכש יוכל להמשיך ולהנות מהמינוי עד לסוף התקופה שבגינה שולמו דמי המינוי.

החברה תוכל גם להציע מינויים לספר מסוים או לחלק מהספרים, וזאת לכל תקופה שהיא.

 

קניה (מדריך יחיד שלך לתמיד)

קנית מדריך דיגיטלי משמעה רכישת זכות שימוש במדריך זה לזמן בלתי קצוב. עם זאת, חשוב לשים לב שהחברה אינה מתחייבת שמדריך דיגיטלי כלשהו או מדריכים דיגיטליים בכלל יוצגו באתר בכל זמן שהוא בעתיד. לכן, זכות השימוש במדריך דיגיטלי כלשהו תהיה מוגבלת לזמן שבו אותו מדריך יהיה זמין לשימוש  באתר העולם. כמו כן, מפעם לפעם ייצאו לאור מהדורות חדשות של המדריכים הדיגיטליים. קנית מדריך דיגיטלי מסוים תקנה זכות שימוש במהדורה שהיתה בתוקף בעת הרכישה, אך היא לא תקנה זכות שימוש במהדורות מאוחרות יותר. עם זאת, הקניה כן תאפשר גישה לעדכונים למדריך הדיגיטלי שנרכש (אם יהיו עדכונים כאלה) בכל פרק הזמן מעת הרכישה ועד צאתה לאור של המהדורה הבאה.

 

שינויים ועדכונים

בשל האופי הדינמי של מדריכים דיגיטליים, אנו נוכל לשנות מפעם לפעם את מבנה המדריכים, היקפם, זמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם. לא תהיה לרוכשים כל טענה או תביעה נגד החברה בשל ביצוע השינויים או בשל תקלות שיתרחשו עקב ביצוע השינויים.

 

חיבור לאינטרנט

השימוש במדריכים הדיגיטליים מחייב חיבור לרשת האינטרנט. אם אתם נוסעים לאתר שאין בו קליטה, מומלץ שתרכשו גם מדריך מודפס לגיבוי.

 

הגבלת מספר המכשירים והמשתמשים

רשיון השימוש במדריכים הדיגיטליים הוא אישי, ומותר רק לרוכש, אשר יתבקש להזדהות מפעם לפעם באמצעות כתובת דוא״ל וסיסמה. עם זאת, מותר לרוכש לצפות במדריכים הדיגיטליים באמצעות עד 5 מכשירים אישיים ו/או לאפשר צפיה (במסגרת מגבלת המכשירים) לעד 5 בני משפחה המטיילים יחדיו.

 

רשימות דיוור ומשלוח מיילים

אנו מאפשרים למי שמבקש זאת במפורש לקבל מאיתנו מסרים שיווקיים. לכל מסר כזה יצורף קישור שיאפשר הסרה מרשימות הדיוור שלנו והפסקת קבלה של מסרים כאמור.

 

סימנים מסחריים

"העולם" ו״הטיול כבר בפנים״ הם סימנים מסחריים של החברה. 

 

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני במידע באתר ובמוצרים שייכות לחברה בלבד (ו/או לצדדים שלישיים). אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לצלם, להקליט, לתרגם, להציג, להעמיד לרשות הציבר, למסור לצד שלישי, לאחסן במאגרי מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או אחר כל חלק שהוא מהמידע באתר ובמוצרים ללא רשות מראש ובכתב מבעלי הזכויות.

 

הגבלות על השימוש באתר

אין להשתמש בתכנים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, ללא רשות מראש ובכתב מהחברה. אין לאגור תכנים שהתפרסמו באתר באמצעות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכו׳, או להפיץ תכנים כאלה ברבים באופן מסחרי.

אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה.

אין לקשר לעמודים המצויים בתוך האתר (״קישור עמוק״), אלא בתנאי שהקישור ייעשה לעמוד Web מלא, שיוצג בפני המשתמש ממחשבי האתר בלא כל התערבות בעיצובו, בתוכנו או בפעילותו. בנוסף, מותנה הקישור העמוק בכך שכתובתו המדוייקת של העמוד מן האתר תופיע במקום הרגיל המיועד לכך בתוכנה שאיתה מבקרים באתר. אין לקשר לרכיבים בודדים באתר (למשל: תמונות או מסמכים המופיעים באתר), להבדיל מקישור לעמוד המלא שבו הם נמצאים.

אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שבמקור.

אין להציג את האתר באמצעות טכנולוגיה הגורעת מן התכנים המצויים בו.

 

הפסקת שימוש באתר

החברה ראשית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל הודעה מוקדמת, למנוע את השימוש באתר מכל אדם, לבטל הרשמה לשירותים באתר, ולהסיר או למחוק כל מידע או תוכן הקשור למשתמש מסוים, בין אם התפרסם או שלא התפרסם באתר. במיוחד, החברה תוכל לנקוט בצעדים אלה בכל מקרה של הפרת תנאי השימוש, ובכל מקרה של מעשה או מחדל העלול לפגוע בשירותי האתר, במשתמשיו, בחברה או במי מטעמה.

הופסקה פעילותו של רוכש מינוי - תחזיר החברה לרוכש את דמי המינוי בגין החלק היחסי של תקופת המינוי שלא נוצלה.

 

הפסקת פעילות האתר

החברה ראשית לחדול מהפעלת האתר בכל עת, בלא הודעה מוקדמת, באופן קבוע, או לתקופה קצובה. במקרה כזה, החברה תשתדל לתת על כך הודעה באתר עצמו.

 

פרשנות

בכל מקרה של סתירה בין האמור בתנאי שימוש אלה לבין האמור בכל מקום באתר, תנאי השימוש יגברו. 

 

שינוי תנאי השימוש

החברה תהיה רשאית לשנות את תנאי השימוש ללא הודעה מוקדמת. בכל עת ניתן יהיה לעיין בגרסה עדכנית של תנאי השימוש בעמוד זה.

 

דין וסמכות שיפוט

על תנאי השימוש יחולו דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת בינך לבינינו בקשר עם השימוש באתר או בקשר לתנאי שימוש אלה תהיה נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך עניינית במחוז תל אביב בישראל.

רוצה להיות אזרח העולם?רוצה להיות אזרח העולם?

מצטרפים בחינם ומקבלים:

 • 1.הנחה של 10%
  על מה?
  אזרחי העולם מקבלים הנחה על כל קניה של פריט באתר העולם. אין כפל מבצעים.
 • 2. מינוי דיגיטלי לחודש
  מה זה?
  אזרחי העולם מקבלים מינוי דיגיטלי לחודש ימים על כל קניה של מדריך טיולים מודפס או מפת נייר באתר העולם. המינוי בתוקף החל ממועד הקניה ומאפשר גישה לכל מדריכי הטיולים מסידרת הטיול כבר בפנים. בעלי מינוי קיים מקבלים חודש נוסף.
  (אל חשש: מינוי זה לא יתחדש באופן אוטומטי)
 • 3. הטבות בלעדיות
  איזה?
  אזרחי העולם מקבלים במייל מפעם לפעם הודעות על מבצעים מיוחדים. המבצעים אינם מוצעים לכל גולשי האתר אלא לאזרחי העולם בלבד. ניתן לממש אותם רק באמצעות לחיצה על קישור המבצע במייל. לכן אנו מבקשים את אישורכם לקבל דיוורים מאתר העולם. אנחנו שונאים ספאם ולא נזבל לכם את תיבת הדואר.
 • ניתן לבטל הסכמה זו בכל עת. כתובת המייל שלכם לעולם לא תועבר לאחרים ללא הסכמתכם.

 • בורש
 • נשיונל גי׳אוגרפיק
 • ראף גיידז
 • מישלן
 • פרייטג ברנדט
 • דורלינג קינדרסלי
 • לונלי פלנט
 • וורלד מפינג
 • קונט
מהנעשה בעולם
אתם כבר אוהבים את העולם?
צרו קשר
כל הזכויות שמורות © 1991-2024 שטיינהרט שרב מוציאים לאור בע"מ
 
תמונה מוגדלת